Tieto všeobecné obchodné podmienky akciovej spoločnosti GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. so sídlom Prešovská 39, 821 02 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, Vložka č. 1981/B, telefónne číslo 048/4199 881, e-mail: info@parksnow.sk. (ďalej len „prevádzkovateľ“) pre internetový obchod „Online nákup skipasov“ umiestnený na webovej adrese www.parksnow.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených v súlade s týmito obchodnými podmienkami, ktprých predmetom je kúpa a predaj online skipasov ponúkaných prevádzkovateľom.

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných stránvzniknuté v súvislosti s uzatváraním kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu„online nákup skipasov“ (ďalej len „internetový obchod“), ktorý prevádzkovateľ prevádzkujena internetovej stránke www.parksnow.sk (ďalej len „internetová stránka“).

1.2. Zákazník môže v internetovom obchode zakúpiť onliny skipasy prostredníctvominternetovej stránky prevádzkovateľa, kúpnu cenu online skipasu hradí prostredníctvomplatobnej karty.

1.3. Zakúpením skipasu online sa zákazník zaväzuje rešpektovať a dodržiavať tieto obchodnépodmienky, ako aj platný a účinný prevádzkový poriadok lyžiarskeho strediska PARK SNOWDonovaly vydaný prevádzkovateľom, ktorého znenie je dostupné v kancelárii správystrediska PARK SNOW Donovaly a rovnako aj na internetovej stránke www.parksnow.sk.Predaj skipasov online sa realizuje v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov,najmä zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaníslužieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkovýchpriestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov v platnom znení.

1.4. Na základe kúpy skipasu online je zákazník oprávnený počas doby platnosti skipasuvyužívať dopravné zariadenia prevádzkované prevádzkovateľom v lyžiarskom stredisku PARKSNOW Donovaly počas ich prevádzky.

2. NÁKUP SKIPASOV ONLINE

2.1. Nakupovať skipasy online prostredníctvom internetového obchodu môžu v súlades týmito obchodným podmienkami všetky fyzické a právnické osoby za podmienokstanovených ďalej.

2.2. V internetovom obchode je možné nakupovať nasledujúce druhy online skipasov:

 • 3,4 a 7-hodinové skipasy,
 • viacdenné skipasy,
 • sezónne skipasy,
 • skipasy na večerné lyžovanie.

Všetky druhy skipasov je možné zakúpiť v tarifách pre dospelých, juniorov a deti. Rozdeleniedo taríf podľa veku je uvedené v pokynoch pri cenníku na webovej stránkewww.parksnow.sk.

2.3. Nákup zľavnených študentských skipasov je podmienený platným medzinárodnýmštudentským preukazom ISIC, ktorý môže byť v jeden deň uplatnený ku kúpe len jednéhoskipasu. Nákup skipasov so zľavou ITIC alebo EURO26 je podmienený platnými kartami ITICalebo EURO26, ktoré môžu byť v jeden deň použité na nákup len jedného skipasu. Nákupdetských skipasov je podmienený vekom dieťaťa v deň začiatku čerpania skipasu. Dieťaťomsa rozumie osoba medzi 6. až 12. rokom vrátane, pri viacdenných skipasoch 8. až 12. rokom.Nákup skipasu s poukážkou (voucherom) je podmienený platným aktivačným kódom PARKSNOW Donovaly. Jeden kód môže byť uplatnený na nákup len jedného skipasu. Aktivačnékódy s obmedzenou dobou platnosti len na pracovné dni nemôžu byť uplatnené cez víkendya sviatky. Nákup zľavneného 7-hodinového skipasu pre dospelú osobu je podmienenýregistráciou na webovej stránke www.parksnow.sk. Registrovaný užívateľ má možnosťnákupu jedného zľavneného denného skipasu bez čipovej karty a následne má možnosťnákupu jedného zľavneného denného skipasu denne na vybranú čipovú kartu.

2.4. Nákup skipasov cez internetový obchod realizuje zákazník po vyplnení povinnýchpoložiek vo formulári internetového obchodu. Jedná sa predovšetkým o 1) výber druhuskipasu 2) zvolenú formu nákupu 3) zadanie kontaktných údajov 4) vyplnenie začiatkučerpania skipasu 5) zaškrtnutie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami, platnýmprevádzkovým predpisom prevádzkovateľa a súhlasom so spracovaním osobných údajov a 6)záväzné potvrdenie objednávky. Záväzné potvrdenie objednávky je považované zároveň zauzatvorenie kúpnej zmluvy. Následne sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú jepovinný uhradiť prostredníctvom platobnej karty. Uvedená kúpna cena je cenou konečnou,t.j. vrátane všetkých poplatkov. Uzatvorením kúpnej zmluvy zákazník potvrdzuje, že saoboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.5. K dispozícii sú dve formy nákupu:

 • Bez registrácie, kedy nie je zákazníkovi vytvorený účet na webovej stránkewww.parksnow.sk. Zákazník nemá možnosť nakupovať skipasy za zvýhodnených podmienok.Ďalej nemá možnosť zmeny začiatku čerpania skipasu. Neregistrovaní užívateľa majúmožnosť stornovať skipas cez odkaz na formulári v bode 4 týchto podmienok,
 • S registráciou, kedy sa zákazníkovi po zadaní hesla vytvorí účet na stránkewww.parksnow.sk Zákazník má možnosť nakupovať skipasy za zvýhodnených podmienok.Ďalej registrovaný zákazník môže raz zmeniť dátum začiatku čerpania skipasu podľa bodu

2.10. týchto obchodných podmienok. Storno môže registrovaný zákazník uskutočniť poprihlásení do svojho účtu priamo v užívateľskom prostredí na webovej stránkewww.parksnow.sk v detailoch jednotlivých objednávok.

2.6. Nákup online skipasov je podmienený vlastníctvom nosiča skipasu – čipovej kartyspoločnosti SKIDATA (ďalej len „čipová karta“). Pri nákupe skipasu v internetovom obchodes ľubovoľnou čipovou kartou SKIDATA zadá zákazník číslo čipovej karty, ktoré je obvykleuvedené na jej zadnej strane, do formulára internetového obchodu.

2.7. Na internetovej stránke prevádzkovateľa na adrese www.parksnow.sk v sekcii „Kúpiťskipas“ je k dispozícii podrobný popis a obrazový návod, ako transakciu zrealizovať a akýmspôsobom postupovať. Zákazník je povinný sa pri využívaní tejto služby riadiť pokynmiuvedenými na internetovej stránke prevádzkovateľa.

2.8. Na jednu čipovú kartu je možné aktivovať viacej online skipasov, musia však mať rôznedátumy začiatku čerpania.

2.9. Použitie čipovej karty a online skipasu sa riadi aktuálnym prevádzkovým poriadkomprevádzkovateľa, ktorý je dostupný v kancelárii správy strediska PARK SNOW Donovalya rovnako aj na internetovej stránke www.parksnow.sk.

2.10. Online skipas je platný len v termíne, ktorého začiatok čerpania si zvolil zákazník pri nákupe online skipasu – konkrétny deň pri nákupe denných dospelých, detských, študentských a hodinových skipasov alebo prvý čerpaný deň u viacdňových skipasov, pričomjeho platnosť končí uplynutím doby platnosti špecifikovanej v ods. 2.2.. Registrovanýzákazník má možnosť jedenkrát zmeniť dátum začiatku čerpania online skipasu najneskôrvšak 1 deň pred pôvodne zvoleným termínom. Zmenu začiatku čerpania uskutoční zákazníkpo prihlásení do svojho užívateľského konta na webovej stránke www.parksnow.skv detailoch objednávky. Akonáhle zmena dátumu prebehne úspešne, obdrží zákazník e-mailom „Potvrdenie o zmene termínu“ a zákazník obdrží sms s novým číslom skipasu, staréčíslo skipasu zaniká. Nevyčerpaním online skipasu v tomto konkrétnom termíne, bez tohoaby zákazník zmenil dátum platnosti alebo odstúpil od kúpnej zmluvy podľa čl. 4. týchtoobchodných podmienok, online skipas prepadá bez nároku na vrátenie jeho kúpnej ceny.

2.11. Prvým prechodom cez turniket je lístok znehodnotený a viazaný s osobou držiteľa, týmje neprenosný! Oprávnenosť nároku na zvýhodnené ceny online skipasov pre určité osoby(deti, študenti) je zákazník povinný na požiadanie pracovníka prevádzkovateľa kedykoľvekdoložiť predložením platného dokladu, z ktorého je nárok na zaradenie do danej cenovejkategórie podľa typu osoby zrejmý (občiansky prekaz, preukaz poistenca, EURO<26, ISIC,ITIC a pod.). V prípade, že zákazník nie je schopný preukázať prevádzkovateľovi podľa vyššiespomenutých podmienok nárok na zvýhodnenú cenu online skipasu, je prevádzkovateľoprávnený zákazníka z prepravy bez nároku na náhradu kúpnej ceny online skipasu vylúčiť.

2.12. Zakúpený online skipas sa aktivuje po prvom prechode cez turniket na jednej zlanových dráh prevádzkovateľa. Validácia (nabitie) čipovej karty trvá max. 20 minút odzaplatenia hodnoty skipasu. Po aktivácii online skipasu už nie je možné od kúpnej zmluvyodstúpiť. Prípady vrátenia kúpnej ceny za skipas stanovuje prevádzkový poriadok.

2.13. Čipová karta slúži ako technický prostriedok na cestovný lístok, ktorý sa aktivujespôsobom podľa č. 2, odst. 2.11 týchto obchodných podmienok. Do tohto momentu nie jejeho držiteľ oprávnený vykonať jazdu.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kúpna cena online skipasov zakúpených v internetovom obchode zodpovedá cenámuvedeným v štandardnom cenníku strediska PARK SNOW Donovaly, ktorý je dostupný nainternetovej stránke www.parksnow.sk.

3.2. Cenu tovaru/služby zákazník uhradí predávajúcemu vždy bezhotovostneprostredníctvom platobnej karty. Po uskutočnení platby je zákazník informovaný o jejúspešnom prevedení alebo neprevedení platby. Ak platba prebehla v poriadku, obdržízákazník e-mailom „Potvrdenie nákupu“ s dokladom o úhrade a ďalej SMS s číslom skipasu.Doklad o úhrade je zároveň aj daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný uschovať preprípadnú reklamáciu. Ak platba neprebehla úspešne, bude zákazník informovaný o chybe. Akplatba prebehla v poriadku a zákazník neobdrží sms s číslom zakúpeného skipasu, mal bybezodkladne kontaktovať technickú podporu online nákupu skipasov na tel.: 048/4199 881

3.3. Nákup prostredníctvom platobnej karty je možné realizovať kedykoľvek počas trvaniazimnej sezóny v lyžiarskom stredisku počas funkčnosti systému.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY O NÁKUPE ONLINE SKIPASU

4.1. Zákazník, ktorý zakúpi online skipas v internetovom obchode v lehote dlhšej ako 14 dnípred zahájením čerpania skipasu je oprávnený po dobu týchto 14 dní odstúpiť od kúpnejzmluvy a stornovať skipas bez udania dôvodu.

4.2. Pri zakúpení online skipasu v internetovom obchode v lehote kratšej ako 14 dní predzahájením čerpania skipasu, je zákazník oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a stornovaťskipas, ale musí sa tak stať minimálne jeden deň pred začiatkom čerpania skipasu. Pri zmenedátumu začiatku čerpania skipasu sa predlžuje zákazníkovi lehota na stornovanie skipasumaximálne však na 14 dní odo dňa zakúpenia skipasu. Skipas s rovnakým dátumomzakúpenia a začiatkom platnosti nie je možné stornovať, keďže ide o využívanie služiebsúvisiacich s činnosťami v rámci voľného času poskytovaných v presne dohodnutom čase.Zákazník si je vedomý, že kúpou skipasu, ktorý je platný v deň jeho zakúpenia, stráca právona odstúpenie od tejto zmluvy a potvrdzuje, že o tomto bol riadne poučený a uvedené jasnea zrozumiteľne vyplýva z tohto bodu 4.2..

4.3. Skipasy, ktoré neboli k vybranému dátumu začiatku čerpania využité, nie je možnéspätne stornovať ani im predĺžiť platnosť a zákazník nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny zatieto skipasy.

4.4. Ak zákazník použije na nákup skipasu poukážku s aktivačným kódom a záväzne potvrdínákup, dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a vyčerpaniu aktivačného kódu. Aktivačný kód nieje možné po uplatnení spätne nahradiť, nie je teda možné takýto skipas stornovať.

4.5. Skipas zakúpený prostredníctvom online obchodu môže byť stornovaný online cezinternetový obchod alebo písomne v listinnej podobe (v prípade zaslania odstúpenia odzmluvy písomne v listinnej podobe, táto musí byť doručená prevádzkovateľovi najneskôr deňpred dňom začiatku čerpania skipasu). Registrovaní užívatelia majú možnosť stornovať skipaspo prihlásení do svojho účtu na webovej stránke prevádzkovateľa v detailoch objednávkyalebo cez kontaktný formulár uvedený v odstavci 4.6. týchto obchodných podmienok.Neregistrovaní užívatelia majú možnosť stornovať skipas cez kontaktný formulár uvedenýv odstavci 4.6. týchto obchodných podmienok. Za predpokladu splnenia odstavcov 4.1 a 4.2.týchto obchodných podmienok bude zákazníkovi pripísaná hotovosť späť na bankový účet,z ktorého boli skipasy zakúpené a to do 14 dní od zadania storna.

4.6. Pre stornovanie skipasov vyplňte kontaktný formulár, ktorý nájdete na našej stránkev sekcii „na stiahnutie“. V prípade vyplnenia správnych údajov bude zákazník informovanýo úspešnom stornovaní skipasu a obdrží e-mailom „Potvrdenie o storne“. V prípadevyplnenia nesprávnych údajov, je zákazník informovaný o chybe a musí sa vrátiť o krok späť.Storno je nevratný proces.

5. UPLATŇOVANIE A VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ, SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

5.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má skipas pri jeho zakúpení zákazníkom, t.j. ak nezodpovedá údajom uvedeným v objednávke. Zákazník je povinný skontrolovať sipožadované údaje pred záväzným potvrdením objednávky.

5.2. Na základe dôvodného oznámenia zákazníka o vadách skipasu si zákazník môže uplatniťnároky vyplývajúce z vád tovaru, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ. Zmluvné strany sadohodli, že prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady skipasu dodaním skipasu, ktorý budezodpovedať údajom uvedeným v záväznej objednávke resp. v e-maily potvrdzujúcom zmenudátumu začiatku čerpania skipasu podľa bodu 2.10. týchto obchodných podmienok. Ak nie jemožné odstrániť vadu dodaním skipasu zodpovedajúceho objednávke, je zákazník oprávnenýpožadovať od prevádzkovateľa zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

5.3. Zákazník je oprávnený zaslať prevádzkovateľovi aj podnet alebo sťažnosť naposkytované služby e-mailom a prevádzkovateľ bude uvedené riešiť priebežne a na zaslanépodnety alebo sťažnosti e-mailom odpovedať v lehote najneskôr do 30 dní.

6. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Zákazník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje osobné údaje žiadané systémom, ato meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a mailovú adresu aleboobchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a mailovú adresu.

6.2. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajovprevádzkovateľom za účelom plnenia povinnosti prevádzkovateľa z kúpnej zmluvyuzatvorenej na základe objednávky skipasu a spracovania týchto údajov v informačnomsystéme, ktorý má podobu elektronickej evidencie prevádzkovateľa o zákazníkoch. Tentosúhlas vydáva zákazník na dobu neurčitú.

6.3. Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal správy o činnosti prevádzkovateľabez predchádzajúcej žiadosti zákazníka na zaslanie takýchto správ. Zákazník je oprávnenýtento súhlas kedykoľvek odvolať.

6.4. Poskytnutie informácií podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení:

 • prevádzkovateľ: GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. so sídlom Prešovská 39, 821 02 Bratislava,telefónne číslo 00421-48/4199881 e-mail: info@parksnow.sk
 • účel spracúvania osobných údajov: plnenie povinnosti prevádzkovateľa z kúpnej zmluvyuzatvorenej na základe týchto VOP a spracovania týchto údajov v informačnom systéme,ktorý má podobu elektronickej evidencie prevádzkovateľa o zákazníkoch
 • zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne čísloa mailovú adresu,
 • doplňujúce informácie:
  • poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné,
  • osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať do doby, kým nedôjde k doručeniu
  • žiadosti zákazníka o likvidáciu alebo o blokáciu osobných údajov, inak po dobu trvania
  • potreby ich spracúvania,
  • osobné údaje nebudú poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám,
  • osobné údaje nebudú zverejnené,
  • nedôjde k prenosu osobných údajov do tretích krajín.

6.5. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odprevádzkovateľa:

1/ vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov vinformačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákonač. 122/2013 Z.z. v platnom znení; pri vydaní rozhodnutia podľa ods. 5 je oprávnenýoboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, túto požiadavku zákazníkaje prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jehoosobné údaje na spracúvanie, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniťbezplatne,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetomspracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhradyvo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených sozhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie zákazníkovi,ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobnýchúdajov, ktoré sú predmetom spracúvania, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľpovinný splniť bezplatne,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetomspracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, tútopožiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniuzákona, túto požiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jehoplatnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu, tútopožiadavku zákazníka je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.Právo zákazníka možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1/, ak takétoobmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochranadotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie jeprevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zákazníkovi, ako aj Úraduna ochranu osobných údajov.
2/ namietať
 • voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budúspracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z.v platnom znení na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • voči poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013Z.z. v platnom znení na účely priameho marketingu,
 • voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení vyslovením oprávnených dôvodov alebopredložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránenýchzáujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobnýchúdajov poškodené,
 • nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebovýznamný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovanéhospracúvania jeho osobných údajov.Má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnouod automatizovanej formy spracúvania, pričom preádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ao spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje zákazníka v lehotenajneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Zákazník má právo podať Úradu naochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

6.6. V prípade, ak sa zákazník zaregistroval a vytvoril si svoje užívateľské meno a heslo, jepovinný tieto uchovávať v bezpečí a neposkytovať ich tretej osobe. Prevázkovateľ nenesiezodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ichtretej osobe alebo nezabezpečením ich ochrany zo strany zákazníka.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Pokiaľ je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné,alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia bude použité ustanovenie podľapríslušných právnych predpisov, ktoré je tomuto neplatnému alebo neúčinnémuustanoveniu najbližšie. Ostatné ustanovenia neplatnosti alebo neúčinnosti takéhotoustanovenia nie sú dotknuté.

7.2. V otázkach týmito obchodnými podmienkami neupravených sa práva a povinnosti stránriadia príslušnými ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predajitovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvyuzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a občianskehozákonníka v platnom znení.

7.3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť alebo doplniť znenie týchto obchodných podmienok.Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnostipredchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7.3. Zákazník má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom aza týmto účelom podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektualternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešeníspotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). SubjektyARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel skych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk .

7.4. Zákazník môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformyRiešenia sporov online, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index en.htm.

7.5. Zakúpením online skipasu zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchtoobchodných podmienok, ktorými je pri uzatváraní kúpnej zmluvy viazaný a zaškrtnutímpolíčka „súhlasím s obchodnými podmienkami“ v objednávkovom formulári online skipasovv internetovom obchode prevádzkovateľa vyjadruje s týmito obchodnými podmienkamivýslovný súhlas.

7.6. Za platné a účinné je považované znenie obchodných podmienok, ktoré je ku dňuuzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy v internetovom obchode k dispozícii na internetovejstránke prevádzkovateľa.

Prejsť na hlavnú stránku

CHCETE ZÍSKAŤ SVOJ PARK SNOW pass?